Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion 2019

Amdanoch chi
Ynglŷn â’ch digwyddiad chi

Lleoliad y digwyddiad

Eich preifatrwydd

Rydym yn gwerthfawrogi eich cymorth ac wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Chi sy’n rheoli pethau bob amser. Am fwy o wybodaeth, ewch i’n Polisi Preifatrwydd - www.keepwalestidy.cymru/privacy-policy Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Wanwyn Glân Cymru, cysylltwch â [email protected]

Cystadleuaeth yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion - Telerau ac Amodau

Cystadleuaeth yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion - Telerau ac Amodau

Hyrwyddwr

1. Hyrwyddwr y gystadleuaeth yw Cadwch Brydain yn Daclus (“Hyrwyddwr”).
2. Mae’r Hyrwyddwr wedi cofrestru fel Cadwch Brydain yn Daclus. Rhif cofrestru’r elusen: 1071737. Mae wedi cofrestru’n gwmni cyfyngedig drwy warant, a’i rif cofrestru yng Nghymru a Lloegr yw 3496361. Swyddfa gofrestredig: Elizabeth House, The Pier, Wigan, WN3 4EX.

Y Gystadleuaeth

1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i [unrhyw ysgol yn y Deyrnas Unedig sy’n cofrestru i gymryd rhan yn yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion ar www.keepbritaintidy.org ] (yr “Ymgeisydd”).
2. Ni chaiff unrhyw weithiwr (nac aelod o’i deulu) sy’n cael ei gyflogi gan un o gwmnïau’r Hyrwyddwr, unrhyw un sy’n darparu unrhyw wobr nac unrhyw gwmni arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth, gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
3. Er mwyn cymryd rhan yn yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion, bydd yn rhaid i’r Ymgeisydd gofrestru ar wefan Cadwch Brydain yn Daclus: www.keepbritaintidy.org. Bydd yr Ymgeisydd yn cael ei gynnwys yn y Gystadleuaeth yn awtomatig ar ôl iddo gofrestru. Nid oes rhaid cofrestru, ac mae modd i’r Ymgeisydd optio allan ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad canlynol: [email protected]
4. Bydd modd cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth ar wefan Cadwch Brydain yn Daclus, sef www.keepbritaintidy.org rhwng 00.01 ar 26 Ionawr 2019 a 23.59 ar 23 Ebrill 2019.
5. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw geisiadau sy’n mynd yn groes i unrhyw gyfreithiau o ran cynnwys, sy’n cynnwys cabledd neu gyfeiriadau sy’n tresmasu ar hawliau trydydd partïon.
6. Ni ddylai ymgeiswyr ymgymryd ag unrhyw ymddygiad a allai ddwyn anfri ar yr Hyrwyddwr neu unrhyw gynnyrch, na bod yn gysylltiedig ag ymddygiad o’r fath.
7. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw geisiadau sy’n hwyr, sydd ar goll, sydd wedi’u difrodi, sy’n anghyflawn, sy’n dwyllodrus neu nad ydynt yn dod i law am resymau technegol. Ni fydd ceisiadau anghyflawn na chopïau dyblyg o geisiadau yn gymwys. Nid yw prawf ymgeisio yn brawf o dderbyn.
8. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw geisiadau heb roi unrhyw reswm na rhybudd ymlaen llaw.

Dewis Enillydd

1. Bydd yr Hyrwyddwr yn dewis yr Ymgeisydd buddugol (yr “Enillydd”) ar hap o [blith yr holl ysgolion sy’n cofrestru ac sy’n cofnodi manylion dilys ar gyfer casglu sbwriel yn yr ysgol].
2. Mae canlyniadau’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fyddwn yn gohebu â chi yn eu cylch.
3. Rhoddir gwybod i’r Enillydd [cyn 30 Ebrill 2019, a hynny naill ai drwy e-bost neu alwad ffôn gan gynrychiolydd Cadwch Brydain yn Daclus].
4. Bydd gan yr Enillydd 10 diwrnod i ymateb i’r hysbysiad cyntaf, i gadarnhau ei fod yn dymuno derbyn y wobr. Os na fydd yr Enillydd yn ymateb o fewn [10 diwrnod], bydd enillydd arall yn cael ei ddewis, a bydd y wobr yn cael ei rhoi i’r enillydd arall, a fydd yn cael ei ddewis yn yr un ffordd.
5. Rydych yn cytuno y bydd gan yr Hyrwyddwr neu Wilko Retail Limited (“Wilko”) yr hawl i atgynhyrchu, cyhoeddi, arddangos, trosglwyddo a darlledu eich enw, gan gynnwys ar y cyfryngau, a defnyddio eich enw wrth roi cyhoeddusrwydd i’r gystadleuaeth a’ch enwi chi fel yr enillydd.

Y Wobr

1. Bydd yr Enillydd yn cael gwobr, sef gwerth £1000 (mil o bunnau) o gynnyrch brand Wilko (y “Cynnyrch”). Bydd yr Enillydd yn cael dewis y cynnyrch o’r siop Wilko o’i ddewis.
2. Mae pob Cynnyrch yn amodol ar a yw ar gael yn ei siop leol.
3. Os na fydd unrhyw Gynnyrch penodol mewn stoc, gall y siop brosesu archeb a bydd yn rhoi gwybod i’r ysgol pan fydd y Cynnyrch wedi cyrraedd y siop.
4. Bydd yr Enillydd yn casglu’r Cynnyrch o’i siop leol.
5. Mae’r wobr yn amodol ar yr Enillydd yn cytuno i gymryd rhan mewn fideo i ddathlu’r ymgyrch.
6. Bydd yr Hyrwyddwr yn ymweld â’r Enillydd ar y diwrnod y bydd yn casglu’r Cynnyrch er mwyn ffilmio’r fideo.
7. Mae’r Enillydd yn cytuno i neilltuo diwrnod sy’n gyfleus i’r ddwy ochr, a bydd yn sicrhau y bydd tri myfyriwr ac athro ar gael i gael ei ffilmio ar y diwrnod hwnnw.
8. Bydd ffurflenni caniatâd ar gyfer pob unigolyn a fydd yn cael ei ffilmio yn cael eu llofnodi a’u cyflwyno i’r Hyrwyddwr a Wilko cyn ffilmio unrhyw beth, er mwyn i bawb allu cael ei gynnwys yn y fideo/lluniau yn ogystal ag unrhyw Gynnyrch.
9. Caiff yr Hyrwyddwr a Wilko ddefnyddio’r fideo at ddibenion marchnata.
10. Ar ôl i’r gystadleuaeth ddod i ben, mae’n bosibl defnyddio’r fideo i ddathlu ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys ar YouTube a Facebook, ond nid y rhain yn unig.
11. Dim ond mewn siop y gallwch gyfnewid y wobr, ni ellir gwneud hynny ar-lein na dros y ffôn.
12. Nid oes modd cyfnewid y wobr, ac ni fydd arian parod yn cael ei gynnig yn ei lle.

Cyffredinol

1. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, mae’r Ymgeisydd yn cytuno â’r telerau ac amodau hyn, ac yn glynu wrthynt.
2. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddiwygio’r telerau hyn unrhyw bryd heb roi rhybudd, a chyfleu’r newidiadau i’r ymgeiswyr drwy ddiweddaru’r telerau hyn ar ei wefan.
3. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am unrhyw fethiant i gydymffurfio â’i rwymedigaethau, os mai rhywbeth sydd y tu hwnt i’w reolaeth resymol sy’n achosi hynny neu sy’n cyfateb i force majeure, a bydd ganddo’r hawl i derfynu’r gystadleuaeth neu ei hatal dros dro o ganlyniad i hynny.
4. Mae ymgeiswyr yn cydnabod nad yw’r gystadleuaeth yn cael ei noddi, na’i hardystio, na’i gweinyddu mewn unrhyw ffordd gan unrhyw ddarparwr cyfryngau cymdeithasol, ac nad yw’n gysylltiedig ag unrhyw ddarparwr o’r fath, ac eich bod chi’n darparu gwybodaeth i’r Hyrwyddwr ac nid i unrhyw drydydd parti.
5. Bydd unrhyw ddata personol a gyflwynir yng nghyswllt y gystadleuaeth yn cael ei brosesu gan yr Hyrwyddwr ac unrhyw drydydd parti a benodir at ddibenion gweinyddu a rheoli’r gystadleuaeth. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn defnyddio unrhyw ddata personol at unrhyw ddiben arall, heb gael caniatâd yr Ymgeisydd. Ewch i www.keepbritaintidy.org/privacy-policy er mwyn gweld Polisi Preifatrwydd yr Hyrwyddwr.
6. Ni all yr Hyrwyddwr dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod, colled, rhwymedigaethau, anaf, costau, treuliau na hawliadau a ddaw i ran ymgeiswyr o ganlyniad i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon neu wrth dderbyn gwobr.
7. Ni ystyrir y bydd unrhyw beth yn y telerau ac amodau hyn yn cyfyngu neu’n eithrio atebolrwydd unrhyw barti am farwolaeth neu anaf personol yn sgil esgeuluster, twyll neu unrhyw rwymedigaeth arall sy’n berthnasol i’r parti hwnnw, nad oes modd ei gyfyngu neu ei eithrio gan y gyfraith.
8. Bydd y telerau a’r amodau hyn yn cael eu rheoli gan gyfraith Lloegr ac yn cael eu dehongli yn unol â’r gyfraith honno.

Hyrwyddwr

1. Hyrwyddwr y gystadleuaeth yw Cadwch Brydain yn Daclus (“Hyrwyddwr”).
2. Mae’r Hyrwyddwr wedi cofrestru fel Cadwch Brydain yn Daclus. Rhif cofrestru’r elusen: 1071737. Mae wedi cofrestru’n gwmni cyfyngedig drwy warant, a’i rif cofrestru yng Nghymru a Lloegr yw 3496361. Swyddfa gofrestredig: Elizabeth House, The Pier, Wigan, WN3 4EX.

Y Gystadleuaeth

1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i [unrhyw ysgol yn y Deyrnas Unedig sy’n cofrestru i gymryd rhan yn yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion ar www.keepbritaintidy.org ] (yr “Ymgeisydd”).
2. Ni chaiff unrhyw weithiwr (nac aelod o’i deulu) sy’n cael ei gyflogi gan un o gwmnïau’r Hyrwyddwr, unrhyw un sy’n darparu unrhyw wobr nac unrhyw gwmni arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth, gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
3. Er mwyn cymryd rhan yn yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion, bydd yn rhaid i’r Ymgeisydd gofrestru ar wefan Cadwch Brydain yn Daclus: www.keepbritaintidy.org. Bydd yr Ymgeisydd yn cael ei gynnwys yn y Gystadleuaeth yn awtomatig ar ôl iddo gofrestru. Nid oes rhaid cofrestru, ac mae modd i’r Ymgeisydd optio allan ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad canlynol: [email protected]
4. Bydd modd cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth ar wefan Cadwch Brydain yn Daclus, sef www.keepbritaintidy.org rhwng 00.01 ar 26 Ionawr 2019 a 23.59 ar 23 Ebrill 2019.
5. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw geisiadau sy’n mynd yn groes i unrhyw gyfreithiau o ran cynnwys, sy’n cynnwys cabledd neu gyfeiriadau sy’n tresmasu ar hawliau trydydd partïon.
6. Ni ddylai ymgeiswyr ymgymryd ag unrhyw ymddygiad a allai ddwyn anfri ar yr Hyrwyddwr neu unrhyw gynnyrch, na bod yn gysylltiedig ag ymddygiad o’r fath.
7. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw geisiadau sy’n hwyr, sydd ar goll, sydd wedi’u difrodi, sy’n anghyflawn, sy’n dwyllodrus neu nad ydynt yn dod i law am resymau technegol. Ni fydd ceisiadau anghyflawn na chopïau dyblyg o geisiadau yn gymwys. Nid yw prawf ymgeisio yn brawf o dderbyn.
8. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw geisiadau heb roi unrhyw reswm na rhybudd ymlaen llaw.

Dewis Enillydd

1. Bydd yr Hyrwyddwr yn dewis yr Ymgeisydd buddugol (yr “Enillydd”) ar hap o [blith yr holl ysgolion sy’n cofrestru ac sy’n cofnodi manylion dilys ar gyfer casglu sbwriel yn yr ysgol].
2. Mae canlyniadau’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fyddwn yn gohebu â chi yn eu cylch.
3. Rhoddir gwybod i’r Enillydd [cyn 30 Ebrill 2019, a hynny naill ai drwy e-bost neu alwad ffôn gan gynrychiolydd Cadwch Brydain yn Daclus].
4. Bydd gan yr Enillydd 10 diwrnod i ymateb i’r hysbysiad cyntaf, i gadarnhau ei fod yn dymuno derbyn y wobr. Os na fydd yr Enillydd yn ymateb o fewn [10 diwrnod], bydd enillydd arall yn cael ei ddewis, a bydd y wobr yn cael ei rhoi i’r enillydd arall, a fydd yn cael ei ddewis yn yr un ffordd.
5. Rydych yn cytuno y bydd gan yr Hyrwyddwr neu Wilko Retail Limited (“Wilko”) yr hawl i atgynhyrchu, cyhoeddi, arddangos, trosglwyddo a darlledu eich enw, gan gynnwys ar y cyfryngau, a defnyddio eich enw wrth roi cyhoeddusrwydd i’r gystadleuaeth a’ch enwi chi fel yr enillydd.

Y Wobr

1. Bydd yr Enillydd yn cael gwobr, sef gwerth £1000 (mil o bunnau) o gynnyrch brand Wilko (y “Cynnyrch”). Bydd yr Enillydd yn cael dewis y cynnyrch o’r siop Wilko o’i ddewis.
2. Mae pob Cynnyrch yn amodol ar a yw ar gael yn ei siop leol.
3. Os na fydd unrhyw Gynnyrch penodol mewn stoc, gall y siop brosesu archeb a bydd yn rhoi gwybod i’r ysgol pan fydd y Cynnyrch wedi cyrraedd y siop.
4. Bydd yr Enillydd yn casglu’r Cynnyrch o’i siop leol.
5. Mae’r wobr yn amodol ar yr Enillydd yn cytuno i gymryd rhan mewn fideo i ddathlu’r ymgyrch.
6. Bydd yr Hyrwyddwr yn ymweld â’r Enillydd ar y diwrnod y bydd yn casglu’r Cynnyrch er mwyn ffilmio’r fideo.
7. Mae’r Enillydd yn cytuno i neilltuo diwrnod sy’n gyfleus i’r ddwy ochr, a bydd yn sicrhau y bydd tri myfyriwr ac athro ar gael i gael ei ffilmio ar y diwrnod hwnnw.
8. Bydd ffurflenni caniatâd ar gyfer pob unigolyn a fydd yn cael ei ffilmio yn cael eu llofnodi a’u cyflwyno i’r Hyrwyddwr a Wilko cyn ffilmio unrhyw beth, er mwyn i bawb allu cael ei gynnwys yn y fideo/lluniau yn ogystal ag unrhyw Gynnyrch.
9. Caiff yr Hyrwyddwr a Wilko ddefnyddio’r fideo at ddibenion marchnata.
10. Ar ôl i’r gystadleuaeth ddod i ben, mae’n bosibl defnyddio’r fideo i ddathlu ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys ar YouTube a Facebook, ond nid y rhain yn unig.
11. Dim ond mewn siop y gallwch gyfnewid y wobr, ni ellir gwneud hynny ar-lein na dros y ffôn.
12. Nid oes modd cyfnewid y wobr, ac ni fydd arian parod yn cael ei gynnig yn ei lle.

Cyffredinol

1. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, mae’r Ymgeisydd yn cytuno â’r telerau ac amodau hyn, ac yn glynu wrthynt.
2. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddiwygio’r telerau hyn unrhyw bryd heb roi rhybudd, a chyfleu’r newidiadau i’r ymgeiswyr drwy ddiweddaru’r telerau hyn ar ei wefan.
3. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am unrhyw fethiant i gydymffurfio â’i rwymedigaethau, os mai rhywbeth sydd y tu hwnt i’w reolaeth resymol sy’n achosi hynny neu sy’n cyfateb i force majeure, a bydd ganddo’r hawl i derfynu’r gystadleuaeth neu ei hatal dros dro o ganlyniad i hynny.
4. Mae ymgeiswyr yn cydnabod nad yw’r gystadleuaeth yn cael ei noddi, na’i hardystio, na’i gweinyddu mewn unrhyw ffordd gan unrhyw ddarparwr cyfryngau cymdeithasol, ac nad yw’n gysylltiedig ag unrhyw ddarparwr o’r fath, ac eich bod chi’n darparu gwybodaeth i’r Hyrwyddwr ac nid i unrhyw drydydd parti.
5. Bydd unrhyw ddata personol a gyflwynir yng nghyswllt y gystadleuaeth yn cael ei brosesu gan yr Hyrwyddwr ac unrhyw drydydd parti a benodir at ddibenion gweinyddu a rheoli’r gystadleuaeth. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn defnyddio unrhyw ddata personol at unrhyw ddiben arall, heb gael caniatâd yr Ymgeisydd. Ewch i www.keepbritaintidy.org/privacy-policy er mwyn gweld Polisi Preifatrwydd yr Hyrwyddwr.
6. Ni all yr Hyrwyddwr dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod, colled, rhwymedigaethau, anaf, costau, treuliau na hawliadau a ddaw i ran ymgeiswyr o ganlyniad i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon neu wrth dderbyn gwobr.
7. Ni ystyrir y bydd unrhyw beth yn y telerau ac amodau hyn yn cyfyngu neu’n eithrio atebolrwydd unrhyw barti am farwolaeth neu anaf personol yn sgil esgeuluster, twyll neu unrhyw rwymedigaeth arall sy’n berthnasol i’r parti hwnnw, nad oes modd ei gyfyngu neu ei eithrio gan y gyfraith.
8. Bydd y telerau a’r amodau hyn yn cael eu rheoli gan gyfraith Lloegr ac yn cael eu dehongli yn unol â’r gyfraith honno.